FINANŠU GRĀMATVEDĪBA – kursu videoieraksts


NOPIRKT

Šie grāmatvedības kursi Jums ļauj izglītības procesa rezultātā izprast un apgūt finanšu grāmatvedības uzskaites nianses un aktualitātes.

Lektore: Mg.oec. Laila Kelmere,LLU Finanšu un grāmatvedības institūta vieslektore, Grāmatvedības un finanšu koledžas docente, praktizējoša grāmatvede kopš 1998. gada, ar pieredzi kursu un lekciju pasniegšanā finanšu un grāmatvedības jomā.

MĀCĪBU PROGRAMMA:

Gada pārskata raksturojums. Ilgtermiņa ieguldījumu novērtēšana un uzskaite

 • Gada pārskata periods, struktūra, būtiskākie normatīvie akti
 • Nemateriālie ieguldījumi: novērtēšana, atzīšana, uzskaite.
 • Pamatlīdzekļi: uzskaites vispārīgie jautājumi, sākotnējās vērtības noteikšana, uzskaite un novērtēšana pēc sākotnējās vērtības noteikšanas, nolietojuma aprēķināšana ar dažādām metodēm, izslēgšana. Finanšu noma un operatīvā noma.

Apgrozāmo līdzekļu uzskaite

 • Krājumi: uzskaites vispārīgie jautājumi, sākotnējās vērtības noteikšana. Krājumu uzskaites un krājumu pašizmaksas novērtēšanas metodes. Pašražoto krājumu uzskaite. Krājumu zudumi, zudumu normu noteikšana. Dāvanu kartes un avansa maksājumi.
 • Debitori: debitoru uzskaites vispārīgie jautājumi. Pircējiem piešķirtās atlaides. Debitoru parādu novērtēšana. Debitoru uzskaite ārvalstu valūtā. Šaubīgie un bezcerīgie debitoru parādi. Norēķini ar avansa norēķinu personām.
 • Nākamo periodu izmaksas. Uzkrātie ieņēmumi.
 • Naudas līdzekļi: uzskaites vispārīgie jautājumi, kases operāciju uzskaites noteikumi.

Pašu kapitāla un saistību pret kreditoriem uzskaite

 • Pašu kapitāls: pamatkapitāla uzskaite, palielināšana un samazināšana. Nesadalītās peļņas iespējamā sadale – rezervju veidošana, dividenžu noteikšana, t.sk. ārkārtas dividendes.
 • Kreditori: kreditoru uzskaites vispārīgie jautājumi. Aizņēmumi, saņemtie avansi, norēķini ar piegādātājiem, pārējie kreditori: darbinieki, uzņēmuma vadība, valsts budžets. Neizmaksātās dividendes.
 • Uzkrātās saistības.

Ieņēmumu un izdevumu uzskaite un Peļņas vai zaudējuma aprēķins

 • Peļņas vai zaudējuma aprēķina shēmas: kopīgais un atšķirīgais, sagatavošanas pamatprasības.
 • Ieņēmumu uzskaite: saimnieciskās darbības neto apgrozījums. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi. Ar saimniecisko darbību nesaistīte ieņēmumi. Ieņēmumu kontu sadalījums pa Peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem.
 • Saimnieciskās darbības izdevumu uzskaite: ražošanas, pārdošanas, administrācijas un pārējie izdevumi. Izdevumu kontu sadalījums pa minētajām izdevumu grupām.
 • Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi: šo izdevumu uzskaite, ietekme uz uzņēmuma finanšu rādītājiem, uzrādīšana peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

Kursu videoieraksts sastāv no astoņām nodarbībām ar 48 daļām ar kopējo garumu ~1260 min!
Kursu “FINANŠU GRĀMATVEDĪBA” ieraksts tika veikts no 2020. gada 27. maija līdz 17. jūnijam.


Atšķirībā no studijā speciāli veidotiem un montētiem apmācību video, šis ir dzīvs ieraksts no reāli notikušiem kursiem, kas nozīmē, ka Jums ir iespēja dzirdēt arī kursu dalībnieku uzdotos jautājumus un lektora sniegtās atbildes uz tiem. Zināmā mērā, piedāvātos ierakstus var saukt par dokumentālu video,- bez aktieriem un inscenējuma.
Jūsu ērtībām apjomīgais  videoieraksts ir sadalīts vairākās daļās, kuras ievietotas secīgi, iespēju robežās pieturoties attiecīgajam tematam.
Saņemsiet arī lektora sagatavotos izdales materiālus.


Lai noskatītos kursus video formātā, Jums ir jāautorizējas.
Iegādājieties piekļuves paroles e-veikalā www.lid.lv, klikšķinot uz zemāk norādītās saites – Nopirkt.
NOPIRKT
Cena žurnālu un portāla abonentiem: €189+ PVN, pārējiem: 199+ PVN.

Ja jums ir jautājumi par iegādi, lūdzu, sazinieties ar Klientu servisu pa tālruni 67606110, vai e-pastu: lid@lid.lv