KURSI

Piedāvājam iespēju pilnveidot zināšanas grāmatvedībā, dokumentu darba organizēšanā, projektu vadībā, juridiskajos un citos jautājumos klātienes kursos.
Aicinām iepazīties ar precīziem mācību programmu aprakstiem. Saņemsiet apliecību par mācību kursa apgūšanu.

ZIEMAS / PAVASARA SEMESTRIS

Mācību programma “Grāmatvedības pamati”; tās mērķis – apgūt un izprast grāmatvedības organizācijas, grāmatvedības objektu uzskaites pamatprincipus un metodes uzņēmuma grāmatvedībā, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un iegūt praktiskas iemaņas vienkāršotas uzskaites organizēšanā, bilances un peļņas vai zaudējuma aprēķina sagatavošanā.

Pasniedzēja: Mg.oec. Laila Kelmere, LLU Finanšu un grāmatvedības institūta vieslektore, Grāmatvedības un finanšu koledžas docente, praktizējoša grāmatvede kopš 1998. gada, ar pieredzi kursu un lekciju pasniegšanā finanšu un grāmatvedības jomā.

Mācību norises laiks un vieta: 22.01.2020., 29.01.2020., 05.02.2020. un 12.02.2020. no 9.00 līdz 16.00

Graudu ielā 68, Rīgā

Programmas ilgums – 32 mācību stundas

Reģistrācija: https://www.lid.lv/bilances-akademija/kursi-22-01-2020-gramatvedibas-pamati/


Mācību programma “Dokumentu darba organizēšana atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem”; tās mērķis – izprast dokumentu pārvaldības būtību, svarīgākos normatīvos aktus un terminus; izstrādāt un noformēt dokumentus un to atvasinājumus atbilstoši jaunākajām normatīvo aktu prasībām. Veiksmīgi sagatavot elektroniskos dokumentus, izprast dokumentu apriti iestādē, arhīva darba pamatfunkcijas, kā arī iepazīties ar praktiskiem piemēriem un to pielietošanu.

Papildus kursa ietvaros būs praktiskie darbi dokumentu sagatavošanā un arhīvu pārvaldībā.

Pasniedzēja: MBA Jolanta Brilte, SIA “Biznesa augstskola Turība’’ lektore, SIA ‘’Apmācību un tālākizglītības aģentūra’’ valdes priekšsēdētāja

Mācību norises laiks un vieta: 23.01.2020. un 30.01.2020. no 9.00 līdz 16.00

Graudu ielā 68, Rīgā

Programmas ilgums – 16 mācību stundas

Reģistrācija: https://www.lid.lv/bilances-akademija/kursi-23-01-2020-dokumentu-darba-organizesana/


Mācību programma “Finanšu plānošanas un analīzes instrumenti“; tās mērķis – sniegt zināšanas par finanšu plānošanas un analīzes instrumentiem (informāciju), to nozīmi un pielietošanu lēmumu pieņemšanas procesā finanšu pārvaldībā uzņēmumā un šo lēmumu ietekmi uz uzņēmuma finansēšanu, aktīvu vadību, investīcijām, vērtības veidošanu un pelnītspēju, kā arī uzņēmuma finansiālās krīzes vai bankrota draudu prognozēšanu ar dažādām metodēm un to novēršanu.

Pasniedzēja Mg.oec., Mg.paed., Mg.agr. Anna Medne, BAT Finanšu vadības un grāmatvedības programmu direktore; pieredzes bagāta lektore finanšu un grāmatvedības jomā; praktizējoša grāmatvede – konsultante komercuzņēmumā.

Mācību norises laiks un vieta: 14.02.2020. un 21.02.2020. no 10.00 līdz 17.00

Graudu ielā 68, Rīgā

Programmas ilgums – 16 mācību stundas

Reģistrācija: https://www.lid.lv/bilances-akademija/kursi-14-02-2020-finansu-planosanas-un-analizes-instrumenti/


Mācību programma “Projektu konceptu plānošana un prezentēšana”; tās mērķis – apvienojot projektu plānošanas teorētiskus aspektus ar pasniedzējas praktisko pieredzi, sniegt dalībniekiem izpratni par svarīgiem aspektiem jebkura projekta plānošanā, projekta koncepta noformēšanā un prezentēšanā potenciāliem sadarbības partneriem, finansētājiem un klientiem, kā arī iegūtās teorētiskas zināšanas pielietot un izmēģināt praksē, sagatavojot un noformējot savu projektu idejas.

Pasniedzēja IMPA Tatjana Titareva, projektu vadītāja ar 14 gadu darba pieredzi valsts un nevalstiskajā sektorā Latvijā un ārzemēs. Tatjana ir ārštata projektu vadītāja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) un Latvijas Būvinženieru Savienībā (LBS), kā arī lasa lekcijas par projektu vadību klātienē un tālmācības formātā augstskolās un mūžizglītības kursos. Tatjanas pirmā izglītība ir uzņēmējdarbības vadībā un otrā – sabiedrības pārvaldē. Tatjana ir arī Latvijas Nacionālā projektu vadības asociācijas (LNPVA) biedre.

Mācību norises laiks un vieta: 19.02.2020. un 26.02.2020. no 10.00 līdz 17.00

Graudu ielā 68, Rīgā

Programmas ilgums – 16 mācību stundas

Reģistrācija: https://www.lid.lv/bilances-akademija/kursi-19-02-2020-projektu-konceptu-planosana-un-prezentesana/


Mācību programma “Nodokļu grāmatvedība”; tās mērķis – mācību procesa rezultātā izprast un apgūt nodokļus, to objektus, aprēķināšanas, deklarēšanas un maksāšanas kārtību.  Programma paredzēta grāmatvežiem, finanšu direktoriem, uzņēmuma vadītājiem un citiem interesentiem, kas vēlas nostiprināt savas zināšanas nodokļos. Mācību laikā tiks apskatīta nodokļu likumdošana un praktiski piemēri, tiks risināti uzdevumi, lai padziļināti izprastu LR nodokļu sistēmu.

Pasniedzēja: Mg.oec., doktorante, Latvijas Republikas sertificēta grāmatvede, nodokļu un grāmatvedības kursu pasniedzēja, ārpakalpojuma grāmatvede Aļona Irmeja.

Mācību norises laiks un vieta: 06.03.2020., 13.03.2020., 20.03.2020., 27.03.2020. un 03.04.2020. no 9.00 līdz 16.00

Graudu ielā 68, Rīgā

Programmas ilgums – 40 mācību stundas

Reģistrācija: https://www.lid.lv/bilances-akademija/kursi-06-03-2020-nodoklu-gramatvediba/


“Vadības grāmatvedība” ir nākamais grāmatvedības posms, kurš seko pēc finanšu grāmatvedības datu uzskaites un novērtēšanas, un pēc būtības ir uzņēmuma komercnoslēpums. Mācību programmas mērķis – apgūt un izprast izmaksu iedalījumu, pašizmaksas aprēķinus un budžetu veidošanu. Izzināt informācijas sagatavošanu svarīgu lēmumu pieņemšanai, kas nodrošina uzņēmuma turpmāko attīstību. Uzzīmēt lēmumu pieņemšanas “koku”.

Pasniedzēja Mg.oec., Mg.paed., Mg.agr. Anna Medne, BAT Finanšu vadības un grāmatvedības programmu direktore; pieredzes bagāta lektore finanšu un grāmatvedības jomā; praktizējoša grāmatvede – konsultante komercuzņēmumā.

Mācību norises laiks un vieta: 13.03.2020., 20.03.2020. un 27.03.2020. no 10.00 līdz 17.00

Graudu ielā 68, Rīgā

Programmas ilgums – 24 mācību stundas

Reģistrācija: https://www.lid.lv/bilances-akademija/kursi-13-03-2020-vadibas-gramatvediba/