KURSI

Piedāvājam iespēju pilnveidot zināšanas grāmatvedībā, lietvedībā, juridiskajos un citos jautājumos klātienes kursos.
Ar precīzu kursu aprakstiem aicinām iepazīties zemāk. Pēc kursiem saņemsiet apliecību.

PAVASARA SEMESTRIS

Mācību programma “Dokumentu darba organizēšana atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem no 2019. gada 1. janvāra”, tās mērķis – izprast dokumentu pārvaldības būtību, svarīgākos normatīvos aktus un terminus; izstrādāt un noformēt dokumentus un to atvasinājumus atbilstoši jaunākajām normatīvo aktu prasībām. Veiksmīgi sagatavot elektroniskos dokumentus, izprast dokumentu apriti iestādē, arhīva darba pamatfunkcijas, kā arī iepazīties ar praktiskiem piemēriem un to pielietošanu.

Papildus kursa ietvaros būs praktiskie darbi dokumentu sagatavošanā un arhīvu pārvaldībā.

Pasniedzēja: MBA Jolanta Brilte, SIA “Biznesa augstskola Turība’’ lektore, SIA ‘’Apmācību un tālākizglītības aģentūra’’ valdes priekšsēdētāja.

Mācību norises laiks un vieta – 06.06.2019. un 13.06.2019. no 9:00 līdz 16:00

Graudu ielā 68, Rīgā.

Programmas ilgums – 16 mācību stundas.

Reģistrācija: https://www.lid.lv/bilances-akademija/dokumentu-darba-organizesana-atbilstosi-speka-esosiem-normativajiem-aktiem-no-2019-gada-1-janvara-2/


Mācību programma “Personāls un darba samaksa”, tās mērķis – izglītības procesa rezultātā izprast un apgūt darbinieku atlases, pieņemšanas, atbrīvošanas procesus; pareizu Darba līguma sastādīšanu un saistošo dokumentu izveidi; darba samaksa, tās noteikšana un aprēķināšana, ziņu sniegšana Valsts ieņēmumu dienestam.

Pasniedzēja: Mg.oec. Inga Pumpure, grāmatvede – ārpakalpojumu sniedzēja, grāmatvedības un nodokļu konsultante, kursu un semināru lektore, ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas valdes locekle, SIA KIF Biznesa komplekss direktore, Latvijas Biznesa un profesionālo sieviešu asociācijas prezidente.

Mācību norises laiks un vieta: 03.07.2019., 10.07.2019., 17.07.2019. un 24.07.2019. no 10:00 līdz 17:00.

Graudu ielā 68, Rīgā.

Programmas ilgums – 32 mācību stundas.

Reģistrācija: https://www.lid.lv/bilances-akademija/kursi-03-07-2019-personals-un-darba-samaksa/


Mācību programma “Vadības grāmatvedība”; tās mērķis – apgūt un izprast izmaksu iedalījumu, pašizmaksas aprēķinus un budžetu veidošanu, informācijas sagatavošanu svarīgu lēmumu pieņemšanai, kas nodrošina uzņēmuma turpmāko attīstību. Veikt uzņēmuma saimnieciskās darbības finanšu rādītāju analīzi un novērtēt tā darbību.

Pasniedzēja: Mg.oec., Mg.paed., Mg.agr. Anna Medne,  SIA “Biznesa augstskola Turība’’ Finanšu un grāmatvedības programmas direktore, pieredzes bagāta lektore finanšu un grāmatvedības jomā, praktizējoša grāmatvede – konsultante komercuzņēmumā.

Mācību norises laiks un vieta: 21.08.2019., 28.08.2019., 04.09.2019. un 11.09.2019. no 10:00 līdz 17:00.

Graudu ielā 68, Rīgā.

Programmas ilgums – 32 mācību stundas.

Reģistrācija: https://www.lid.lv/bilances-akademija/kursi-21-08-2019-vadibas-gramatvediba-anna-medne/


Mācību programma “Finanšu plānošanas un analīzes instrumenti”, tās mērķis – sniegt zināšanas par finanšu plānošanas un analīzes instrumentiem (informāciju), to nozīmi un pielietošanu lēmumu pieņemšanas procesā finanšu pārvaldībā uzņēmumā un šo lēmumu ietekmi uz uzņēmuma finansēšanu, aktīvu vadību, investīcijām, vērtības veidošanu un pelnītspēju, kā arī uzņēmuma finansiālās krīzes vai bankrota draudu prognozēšanu ar dažādām metodēm un to novēršanu.

Pasniedzēja: Mg.oec., Mg.paed., Mg.agr. Anna Medne,  SIA “Biznesa augstskola Turība’’ Finanšu un grāmatvedības programmas direktore, pieredzes bagāta lektore finanšu un grāmatvedības jomā, praktizējoša grāmatvede – konsultante komercuzņēmumā.

Mācību norises laiks un vieta: 22.08.2019. un 29.08.2019. no 10:00 līdz 17:00.

Graudu ielā 68, Rīgā.

Programmas ilgums – 16 mācību stundas.

Reģistrācija: https://www.lid.lv/bilances-akademija/kursi-22-08-2019-finansu-planosanas-un-analizes-instrumenti/


Mācību programma “Grāmatvedības pamati”, tās mērķis – apgūt un izprast grāmatvedības organizācijas, grāmatvedības objektu uzskaites pamatprincipus un metodes uzņēmuma grāmatvedībā, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un iegūt praktiskas iemaņas vienkāršotas uzskaites organizēšanā, bilances un peļņas vai zaudējuma aprēķina sagatavošanā.

Pasniedzēja: Mg.oec. Laila Kelmere, LLU Finanšu un grāmatvedības institūta vieslektore, Grāmatvedības un finanšu koledžas docente, praktizējoša grāmatvede kopš 1998. gada, ar pieredzi kursu un lekciju pasniegšanā finanšu un grāmatvedības jomā.

Mācību norises laiks un vieta: 22.08.2019., 29.08.2019., 04.09.2019. un 11.09.2019. no 9:00 līdz 16:00.

Graudu ielā 68, Rīgā.

Programmas ilgums – 32 mācību stundas.

Reģistrācija: https://www.lid.lv/bilances-akademija/gramatvedibas-pamati-22-08-2019/