PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA – kursu videoieraksts

NOPIRKT

Šie grāmatvedības kursi Jums ļaus izglītības procesa rezultātā apgūt darbinieku atlases, pieņemšanas, atbrīvošanas procesus; pareizu Darba līguma sastādīšanu un saistošo dokumentu izveidi; darba samaksas noteikšanu, aprēķināšanu un ziņu sniegšanu Valsts ieņēmumu dienestam.

Tie paredzēti kvalifikācijas celšanai darba attiecību jautājumos praktizējošiem grāmatvežiem un lietvedības speciālistiem.

Lektore: Mg.oec. Inga Pumpure, grāmatvede – ārpakalpojumu sniedzēja, konsultante grāmatvedības un nodokļu jomā, kursu un semināru lektore, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas biedrs, SIA KIF Biznesa komplekss direktore.

MĀCĪBU PROGRAMMA:

Darba tiesiskās attiecības.

 • Darbinieku atlase: Darba likuma un Civillikuma normas attiecībā uz darbinieku atlases procesu. Nodarbināšanas aizliegumi, ierobežojumi, atbildība. Nepieciešamie dokumenti. Veselības pārbaude.
 • Darba līguma noslēgšana: darba līgumā iekļaujamā informācija, neiekļaujamā informācija. Darba koplīgums. Darba kārtības noteikumi. Amata apraksts. Materiālās atbildības līgums. Darba līguma noslēgšana – uz noteiktu vai nenoteiktu laiku. Praktisko situāciju analīze.
 • Darba likuma normas attiecībā uz nodarbinātību, atpūtas laiku: darba līgumā neparedzētu darbu veikšana. Dīkstāve. Darbinieka pienākumi, tiesības un atbildība. Atpūtas laiks un pārtraukumi darbā. Īslaicīgā prombūtne.
 • Darba līguma uzteikums: darba līguma uzteikums no darbinieka vai darba devēja puses. Ierobežojumi. Tiesības uz kompensāciju. Konkurences ierobežojums – Darba likuma normas.
 • Ieturējumi: ieturējumi no darba samaksas – darba devēja tiesības un ierobežojumi.

Darba tiesiskās attiecības: Izmaksas un aprēķini.

 • Atvaļinājumi: ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanas kārtība, atvaļinājuma naudas aprēķins. Papildatvaļinājumu veidi, to piešķiršanas kārtība komercsabiedrībās un valsts un pašvaldību iestādēs. Citi atvaļinājumi, to piešķiršana un samaksas aprēķins. Praktiskie piemēri, dokumentācija, samaksas un nodokļu aprēķins. Atvaļinājuma pārtraukšana. Ierobežojumi atvaļinājuma laikā. Kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu. Vidējā izpeļņa. Praktiskie piemēri, aprēķini, diskusijas.
 • Slimības naudas: slimības naudas aprēķins, iesniedzot slimības lapu A. Ierobežojumi darbinieka slimības laikā. Slimības naudas nepiešķiršana, pārtraukšana – attiecīgie nosacījumi. Darbinieka un darba devēja atbildība. Praktiskie piemēri, grāmatojumi.
 • Komandējumi un darba braucieni: komandējumu un darba braucienu rīkojumu noformēšana, izdevumu segšana un atskaites. Biežāk pieļautās kļūdas, noformējot komandējumus vai darba braucienus. Attaisnojuma dokumenti. Piemēri, aprēķini.
 • Citas izmaksas darbiniekiem – dažādu izmaksu noformēšana un aprēķins. Autoratlīdzību izmaksa darbiniekam. Vai darbinieks var būt arī pašnodarbināta persona un saņemt samaksu par pakalpojuma sniegšanu? Kompensācijas, pabalsti, kas noteikti likumdošanas normās. Dāvanas – nodokļu aprēķina piemēri. Darbinieka izdevumu atlīdzināšana.

Darba laika uzskaite un darba samaksa, nodokļu un ieturējumu aprēķini.

 • Darba samaksa: darba samaksas jēdziens. Vienlīdzīga darba samaksa. Darba samaksas organizācija. Darba samaksas izmaksas laiks un veids.
 • Darba samaksas pirms nodokļu ieturēšanas aprēķins (BRUTO): darba samaksas aprēķini pēc noteiktā darba laika un noteiktās samaksas likmes. Darba laika uzskaite. Normālais darba laiks. Nepilnais darba laiks. Summētais darba laiks. Maiņu darbs. Laika darba alga vai akorda darba alga. Minimālā darba alga. Darba samaksa svētkos, virsstundas un nakts darbs. Piemaksu un prēmiju sistēma. Praktiskie piemēri, situāciju analīze.
 • Darba samaksas pēc nodokļu ieturēšanas aprēķins (NETO): darbinieka nodokļu grāmatiņa. Attaisnotie izdevumi. Atvieglojumi. Neapliekamais minimums. Nodokļu aprēķins no darba samaksas. Aprēķins, ja nostrādāts nepilns mēnesis.

Izdevumi saistībā ar darbiniekiem.

 • Izdevumi darba aizsardzības noteikumu izpildei: Darba aizsardzības likuma prasību izpilde. Ministru kabineta noteikumi par darba vietu iekārtojumu, par darbu augstumā, par darbu īpašos apstākļos, par darbu ar displeju u.c. būtiskas normas.
 • Izdevumi darbinieku apmācībai: Darba likuma normas attiecībā uz augstākās izglītības iegūšanu. Kvalifikācijas celšanas kursu apmaksa. Darbinieka un darba devēja vienošanās – kuros gadījumos to var noslēgt un kad tas nav iespējams.
 • Izdevumi par darbinieku ēdināšanu: jaunās likumdošanas normas. Prasības darba devējam, lai varētu izdevumos iekļaut darbinieku ēdināšanu – riski, ierobežojumi, iespējas.
 • Izdevumi darbinieku apdrošināšanai: kā noformēt līgumus ar apdrošināšanas kompānijām, lai darbiniekam tie būtu attaisnotie izdevumi, darba devējam – saimnieciskās darbības izdevumi. Iemaksas pensiju fondos. Likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli normas.

Aktualitātes darba attiecību jomā.


Kursu videoieraksts sastāv no astoņām nodarbībām ar 48 daļām ar kopējo garumu ~24 h!

Kursu “PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA” ieraksts tika veikts no 2020. gada 22. septembra līdz 2. decembrim.


Atšķirībā no studijā speciāli veidotiem un montētiem mācību video, šis ir dzīvs ieraksts no reāli notikušiem kursiem, kas nozīmē, ka Jums ir iespēja dzirdēt arī kursu dalībnieku uzdotos jautājumus un lektora sniegtās atbildes uz tiem. Zināmā mērā, piedāvātos ierakstus var saukt par dokumentālu video – bez aktieriem un inscenējuma.
Jūsu ērtībām apjomīgais  videoieraksts ir sadalīts vairākās daļās, kuras ievietotas secīgi, iespēju robežās pieturoties attiecīgajam tematam.
Lektora sagatavotās prezentācijas pieejamas lejupielādei PDF formātā.


Lai noskatītos kursus video formātā, Jums ir jāautorizējas.
Iegādājieties piekļuves paroles e-veikalā www.lid.lv, klikšķinot uz zemāk norādītās saites – Nopirkt.
NOPIRKT
Cena žurnālu un portāla abonentiem: €189+ PVN, pārējiem: 199+ PVN.

Ja jums ir jautājumi par iegādi, lūdzu, sazinieties ar Klientu servisu pa tālruni 67606110, vai e-pastu: lid@lid.lv